Regulamin i informacje dla uczestników zajęć na sali od 1.07.2020

Regulamin

! Pod Regulaminem ważne informacje sanitarne dot. uczestnictwa w zajęciach po 1.07.2020!

Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu regulaminu Studia Tańca Hayfa oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie przez Katarzyna Galas-Koba Usługi Finansowe zwane dalej Studiem Tańca Hayfa, danych osobowych potrzebnych do zapisu, obsługi kursu oraz informowania o innych kursach i wydarzeniach z życia Studia Hayfa (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy, dane internetowe z FB czy Instagrama).

Regulamin jest dostępny w siedzibie Studia i na stronie internetowej www.hayfa.pl. 

Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestniczki kursów ze stosowania się do jego postanowień.

Regulamin podstawowy:

 1. Zajęcia odbywają się pod adresem: ul. 3 Maja 11a, 30-062 Kraków. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru osobistego na terenie obiektu.
 2. Na sali tanecznej obowiązuje obuwie zamienne, nie rysujące podłogi.
 3. Przed zajęciami proszę zgłaszać się u prowadzącej podając imię i nazwisko oraz czy korzysta się z karnetu czy z karty benefitowej, w przypadku posiadania karty należy ją odbić przed zajęciami.
 4. Koszt karnetu to 80zł za 4 zajęcia oraz 240zł za 12 zajęć. Okresowo występować mogą karnety i ceny promocyjne. Promocyjne karnety przypisane są do kursu i do jego czasu trwania a nie do ilości wejść.
 5. W karnecie 4 wejść, jedna nieobecność nie powoduje redukcji wejścia, w karnecie na 12 wejść jest możliwe 3 nieobecności nie pobierające „wejścia”. Nieobecności ponad te limity są liczone jak wykorzystane wejście. W uzasadnionych przypadkach można karnet zawiesić (dłuższa choroba, ciąża, delegacja) ale trzeba to zgłosić na początku okresu zawieszenia.
 6. Karnety kupuje się dokonując płatności na konto firmowe, przelew powinien być zatytułowany nazwiskiem oraz godziną zajęć na które się chodzi.
 7. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach wyznaczonych przez harmonogram. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć podając te informację do wiadomości na swojej stronie internetowej lub informując uczestniczki w inny sposób (mail lub telefon lub sms lub Facebook lub Instagram). Odwołanych zajęć nie wlicza się do karnetu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania startu grupy lub jej rozwiązania gdy liczba osób w grupie spadnie poniżej 10 lub z innych ważnych przyczyn. Organizator zawiesza wtedy wykupione karnety lub zwraca proporcjonalnie do wykorzystania pieniądze za karnety.
 9. Studio ma możliwość zorganizowania zastępstwa za instruktorkę, zamienienia terminu zajęć jednorazowo oraz na stałe gdy wymagają tego zmiany organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy), o czym kursantki zostaną poinformowane poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście lub poprzez Facebook.
 10. Zajęcia trwają 50min.
 11. Przychodząc na zajęcia oświadczasz, że Twój stan zdrowia Ci na to pozwala, w razie pytań zasięgnij porady lekarza. Jeśli chorujesz na coś co może wymagać interwencji podczas zajęć lub nie możesz wykonywać pewnych ćwiczeń poinformuj prowadzącą i nie wykonuj tych ćwiczeń. Kobiety w ciąży powinny zgłosić ten fakt mailowo i biorą udział w zajęciach za zgodą swojego lekarza oraz na własną odpowiedzialność.
 12. Podając nam swoje dane, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne zgadzasz się na ich wykorzystanie w celu informowania Ciebie zarówno o bieżącym, jaki i o przyszłych kursach, promocjach i wydarzeniach w naszej szkole. Zawsze możesz się do Nas zwrócić z prośbą o usunięcie lub modyfikację danych (komunikacja mailowa). Zapis i uczestniczenie w zajęciach oznacza akceptację naszej polityki prywatności – dostępna na www.hayfa.pl.
 13. Jeśli na zajęciach robione są zdjęcia lub filmy, zgadzasz się na ich publikację przez Studio. Jeśli się nie zgadzasz – nie pozuj do nich i zgłoś to prowadzącej przed wykonaniem zdjęć/filmu.
 14. W szczególnych sytuacjach mogą funkcjonować regulaminy dodatkowe – uzupełniające lub zastępujące powyższe postanowienia.

W razie pytań służymy pomocą.

Studio Tańca Hayfa

 

Dot. okresu po 1.07.2020:

W trosce o personel oraz klientów Studia Hayfa poniżej publikujemy informacje sanitarne. Znajdziecie tu opis oraz linki do źródeł pogłębiających dany temat. Prosimy zapoznaj się z tymi informacjami przed udziałem w zajęciach na sali.

 Celem wdrażanych procedur jest:

 1. zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów Studia,
 2. minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz,
 3. ograniczenie liczby kontaktów na terenie Studia,
 4. kompleksowe działanie dostosowane do sytuacji.

Regulamin Studia w czasie stanu epidemicznego (w uzupełnieniu do podstawowego Regulaminu)

INSTRUKCJA SANITARNA (REGULAMIN DODATKOWY STUDIA HAYFA) DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ STACJONARNYCH NA SALI.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników oraz maksymalnego zminimalizowania ryzyka zakażenia a także ograniczenia liczby kontaktów na terenie studia, wdrożyliśmy poniższe zasady. Pracownicy Studia dokładają wszelkiej należytej staranności w celu ich przestrzegania o co prosimy także naszych klientów.

 1. Instrukcja sanitarna (Regulamin dodatkowy Studia Hayfa) dla uczestników zajęć stacjonarnych na Sali obowiązuje od 07.2020 do odwołania lub wprowadzenia zmian.
 2. Maxymalna liczba osób na sali (bez instruktora) to 7 osób.
 3. Maseczki jesteśmy zobowiązani nosić od chwili wejścia do szkoły (przekroczenie progu wejścia), na korytarzu, w toaletach, do momentu wejścia na salę ćwiczeń i rozpoczęcia ćwiczeń, gdzie możemy tańczyć bez zakrywania nosa i ust.
 4. Zachowujemy bezpieczny odstęp 2 m między osobami, a na sali ćwiczeń stosujemy się do wyznaczonych do tańca miejsc.
 5. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są w strefie wejścia (wchodzimy od strony parku, nie przez restauracje) oraz na sali tanecznej. Prosimy o użycie płynu przy wejściu, na sali i przy wyjściu. Prosimy nie dotykać rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu. Prosimy o ograniczenie dotykania powierzchni wspólnych jak np. parapety, poręcze, klamki.
 6. Przerwy techniczne między lekcjami (10 min), służą do wietrzenia sali i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach wspólnych. Sala będzie wietrzona w miarę możliwości w sposób ciągły.
 7. W celu uniknięcia skupisk ludzkich przy wymianie osób na lekcjach prosimy o przychodzenie na lekcje do szkoły 5min wcześniej i wychodzenie po lekcji ze szkoły także możliwie najszybciej. Jeśli jesteście przy szkole wcześniej lub chcecie porozmawiać po zajęciach (zachowując odstęp 2m) zachęcamy do spędzenia tego czasu na terenie parku przed szkołą.
 8. W okresie epidemii nie udostępniamy szatni. Prosimy o przyjście na zajęcia w stroju lub założenie go na siebie w inny sposób przed zajęciami.
 9. Przed wejściem na salę należy zdjąć obuwie „zewnętrzne” i użyć zamiennego.
 10. Prosimy osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) o rozważenie decyzji o korzystaniu z zajęć na Sali – proponujemy także lekcje onlinie.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/trenera,

 1. Pracownicy/trenerzy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na chorobę zakaźną nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia należy wydzielić obszar, w którym osoba będzie odseparowana od innych w odległości minimum 2 m z każdej strony.
 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik/ klient, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u klienta.

 1. Klienci przed wejściem do obiektu powinni zostać poinformowani, że nie mogą skorzystać z usługi jeśli:
 • obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej,
 • są objęci kwarantanną lub izolacją,
 • mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.
 1. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z siłowni/ fitness/wspinaczki należy odsunąć go jak najszybciej od zajęć i poprosić o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.
 2. Należy przerwać zajęcia, gruntownie zdezynfekować przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz zdezynfekować urządzenia/ przyrządy, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi.
 3. Należy o zdarzeniu poinformować powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca lokalizacji obiektu.
 4. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w otoczeniu klienta i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie pl/web/koronawirusoraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym
 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

Zasady prawidłowego mycia rąk.

Jak myć ręce? Podstawowe zasady:

 • myj ręce ok. 30 sekund
 • rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
 • nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni
 • dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie
 • pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuków
 • na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem

Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się na nich liczne bakterie. Wychodząc możesz posłużyć się papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami.

Więcej na https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

Instrukcja jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę oraz rękawice.

Na załączonych infografikach oraz na: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

Instrukcja jak skutecznie dezynfekować ręce.

Na załączonej infografice oraz więcej na: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zasad

Studio Tańca Hayfa

Katarzyna Galas-Koba